ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور

ثبت نام


**آرشیو کنگره های پیشین**طراحي سايت

 
گالري آنلاين

 

 

راهنماي تهيه مقالات

راهنماي نگارش مقاله

شرايط پذيرش مقاله:

نويسندگان محترم براي موفقيت در پذيرش مقاله ملزم به رعايت نکات زير مي باشند:

·      عنوان مقاله در راستاي محورهاي همايش بوده و بيانگر رويکرد مشخصي از همايش باشد.

·       نويسنده محترم رويکرد موضوعيت  مقاله خود را مطابق با محورهاي همايش طي نامه اي به دبير علمي اعلام دارد.

·       حجم مقاله بين ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه باشد.

·       متن مقاله با فونت ۱۲ تايمز نيوز ارائه شود.

·       چکيده مقاله  (فارسي و انگليسي) مي بايستي بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه و داراي هدف، ضرورت، روش و نتايج کلي تحقيق باشد.

·       واژگان کليدي: شامل ۴ تا ۵ کلمه 

·      مقدمه: ضمن بيان کليات، اهداف و ضرورت مقاله، تعريف مشخصي از موضوع ارائه دهد. سپس پرسشهاي پژوهشي بيايد و فرضيه براساس پرسشهاي ارائه شده، بيان گردد. در صورت نياز، جامعه آماري و نمونه آماري ذکر شود . علاوه بر آن آوردن پيشينه پژوهش، روش تحقيق و استنتاج بحث در مقدمه الزامي است.

·      بدنه مقاله: از طبقه بندي منطقي و استدلالي برخوردار باشد و در راستاي بيان مسئله و فرضيه تدوين شده باشد.

·       تصاوير  و جداول: مقاله حداکثر داراي ۷  تصوير و ۳ جدول  با ذکر ماخذ و شناسه باشد.  توضيحات تصاوير و جداول در متن  با شماره ارجاع داده شود.

·       نتيجه: ارائه يافته هاي پژوهش و پاسخ به پرسشهاي پژوهش باشد.

·       فهرست پي نوشت (ضمائم)

·       فهرست منابع